Články

Navigačný panel

Certifikáty SSL/TLS a podobné

Pár príkladov ako pracovať s certifikátami, kľúčami, vysvetlenia a príkazy.JKS

Zobraziť obsah JKS súboru (všetky aliasy)

keytool -v -list -keystore subor.jks

Zobraziť jeden konkrétny alias z JKS

keytool -list -keystore subor.jks -alias alias_nazov

Konvertovanie JKS do P12

Všetky aliasy z JKS do P12

keytool -importkeystore -srckeystore vstupny.jks -destkeystore vystupny.p12 -srcstoretype jks deststoretype pkcs12

Jeden konkrétny alias z JKS do PEM

keytool -exportcert -alias nazov_aliasy -keystore vstupny.jks -rfc -file vystup.pem

Konvertovanie P12 do PEM

openssl pkcs12 -in tvoj_subor.p12 -out tvoj_subor.pem

Trust store

Slúži iba na overenie u klienta.

Key store

Obsahuje privátny kľúč a podpis, používa sa na serveri.

Vytvorenie Key store a Trust store

keytool -import -file certifikat.pem -alias moj_alias_01 -keystore truststore.p12 -storetype pkcs12
keytool -importkeystore -srckeystore truststore.p12 -srcstoretype PKCS12 -destkeystore truststore.jks

openssl pkcs12 -export -out keystore.p12 -in certifikat.pem -inkey privatni_klic.pem
keytool -importkeystore -srckeystore keystore.p12 -srcstoretype pkcs12 -srcalias 1 -destkeystore keystore.jks -deststoretype jks -destalias moj_alias_01

Kontrola obsahu trust a key storu

keytool -v -list -keystore keystore.jks
keytool -v -list -keystore truststore.jks

Export verejneho kľúča

openssl x509 -in cert.pem -pubkey -noout pub_cert.pem

Zobrazenie verejného kľúča

openssl rsa -pubin -in tvoj_subor.pem -text

Zobrazenie prvého PEM certifikátu

openssl x509 -in tvoj_subor.pem -text

Zobrazenie všetkých PEM certifikátov

keytool -printcert -v -file tvoj_subor.pem

Zobrazenie P12 certifikátu

openssl pkcs12 -info -in keystore.p12
keytool -list -v -keystore tvoj_subor.p12 -storepass heslo


Príspevok pridaný dňa: 25.03.2021 od užívatela: Dodoslav.
Zanechat komentár:

Nick:

Správa: